Regulamin

REGULAMIN

warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2017” organizowanych w Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w dniach 26 czerwca – 9 lipca 2017.

 

1. Warsztaty teatralne „Lato w Teatrze Bagatela 2017” organizowane są przez Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 6.

2. Warsztaty teatralne odbywają się w dniach 26 czerwca -9 lipca 2017 na „Scenie na Sarego” przy ul. Sarego 7, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora. Warsztaty teatralne zakończą się pokazem spektaklu pt.: „Belle époque” przygotowanego podczas warsztatów. Pokazy spektaklu odbędą się w dniach 8 i 9 lipca 2017, godz.17.00 oraz 23 i 24 września 2017, godz. 17.00, Scena na Sarego.

3. Uczestnikami warsztatów może być młodzież w wieku 10-18 lat.

4. Aby wziąć udział w warsztatach teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2017” należy:
– zapoznać się i Regulaminem i zaakceptować go
– wypełnić kwestionariusz uczestnika warsztatów (kwestionariusz uczestnika można pobrać ze strony www.lwt.bagatela.pl)
– przygotować scenkę dialogową lub opowiadanie, którego akcja dzieje się XIX wieku w Europie (szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pracy na stronie www.lwt2017.bagatela.pl i www.bagatela.pl)
– dokonać opłaty za udział w warsztatach
– złożyć w/w dokumenty w recepcji Teatru przy ul. Karmelickiej 6 (w godz. 8.00-20.00) do 14.06.2017 r.

5. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona do 35 osób.

6. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność złożenia w/w dokumentów w recepcji Teatru.

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni
drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.

8. Opłata za udział w warsztatach „Lato w Teatrze Bagatela 2017” wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe w Banku PKO SA nr: 16 1240 2294 1111 0000 3708 6653. W tytule przelewu proszę wpisać tytuł warsztatów: „Lato w Teatrze Bagatela 2017” oraz imię i nazwisko Uczestnika.

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: lwt@bagatela.pl, jednak nie później niż do dnia 23 czerwca 2017. Uczestnicy, którzy nie zaklasyfikowali się na warsztaty lub którzy zrezygnują z udziału w warsztatach do dnia 23 czerwca 2017 r. otrzymają zwroty opłat do dnia 29 czerwca 2017

10. Uczestnicy, którzy zrezygnują z warsztatów po 23 czerwca 2017 r. lub w trakcie ich trwania, nie otrzymają zwrotu opłaty.

11. Spotkanie organizacyjne dla Uczestników oraz Rodzica/Opiekuna prawnego odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 na Scenie na Sarego (ul. Sarego 7).

12. W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje Rodzic/Opiekun prawny. Zgłaszając Uczestnika do udziału w warsztatach, Rodzic/Opiekun prawny, deklaruje jego udział w pełnym wymiarze czasowym, tj. w dniach 26 czerwca- 9 lipca 2017 r.

13. Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do informowania Organizatora o każdorazowej nieobecności Uczestnika w warsztatach.

14. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką Organizatora w dniach 26.06 -1.07 od godz. 10.00 do godz.16.00, w dniach 3.07-7.07 od godz. 10.00 do godz.16.00, w dniach 8.07 i 9.07 od godz. 12.00 do 19.00, w dniu 22.09 od godz. 16.00-20.00, w dniach 23.09 i 24.09 od godz. 12.00-19.00.

15. Samowolne oddalenie się z warsztatów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z udziału w warsztatach.

16. Każdy Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia Uczestnika na warsztaty w wyznaczonym miejscu (Scena na Sarego, ul. Sarego 7), a następnie do odebrania go po ich zakończeniu lub do podpisania zgody na samodzielny powrót Uczestnika po zakończeniu warsztatów.

17. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
– uczestniczyć we wszystkich zajęciach warsztatowych,
– przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
– brać udział w realizacji programu warsztatów,
– przestrzegać poleceń prowadzących warsztaty,
– szanować mienie Teatru.

Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników otrzyma ostrzeżenie a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest:
palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków,
wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników.
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć prowadzący warsztaty mają prawo do niewpuszczenia Uczestników spóźniających się.
18. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sal i mienia Teatru.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.

20. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na zdjęciach i filmach dotyczących warsztatów „Lato w Teatrze Bagatela 2017” publikowanych w Internecie w ramach promocji warsztatów i spektaklu „Belle époque”.

21.Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego warsztaty. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji warsztatów (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji,
bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczących
w warsztatach.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów oraz publicznego pokazu do celów archiwalnych i promocyjnych.

23. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania ani wyżywienia Uczestnikom warsztatów

24. Akceptując regulamin Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, akceptuje jego treść i zobowiązuję się do regularnego uczestniczenia w programie warsztatów przez cały okres ich trwania.
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..…………………………………………….

Data…………………………..

Czytelny podpis Uczestnika…………………………..
Data…………………………..

Czytelny podpis Rodzica /Opiekuna prawnego Uczestnika………………..