Kwestionariusz Uczestnika

Kwestionariusz Uczestnika
Lato w Teatrze Bagatela 2017

CZĘŚĆ I /wypełnia Uczestnik/

 

Imię i nazwisko ________________________________________________________________________

Data urodzenia ________________________________________________________________________

Adres zamieszkania ____________________________________________________________________

Powód, dla którego chcesz uczestniczyć w warsztatach Lato w Teatrze Bagatela 2017

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Załączam scenkę dialogową/opowiadanie, którego akcja dzieje się XIX wieku w Europie
____________________________

podpis Uczestnika

 

CZĘŚĆ II /dotyczy Uczestnika Pełnoletniego lub Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Niepełnoletniego/

 

Imię i nazwisko _______________________________________________________________________

Telefon: _________________________ adres mailowy: ________________________

Deklaruję mój udział / udział Syna/Córki w trakcie trwania całego warsztatu, tj. od 26 czerwca do 9 lipca 2017 r.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielne powroty Syna/Córki z warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2017”.
Dla potrzeb promocji i reklamy warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2017” oraz przedstawienia „Belle époque” zezwalam TEATROWI oraz partnerom medialnym warsztatów, na korzystanie z mojego wizerunku / wizerunku mojej Córki/mojego Syna w celu: utrwalenia i zwielokrotnienia technikami drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, audialnymi, multimedialnymi, wprowadzenia do obrotu, najmu, użyczenia, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, nadawania, reemitowania, rozpowszechniania w sieciach elektronicznych i rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym poprzez stronę internetową TEATR oraz portale internetowe patronów medialnych warsztatów, poprzez aplikacje instalowane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym umożliwiającym komunikowanie, we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby udostępniania poprzez SMS, IVR, WAP, MMS – dla potrzeb przygotowania informacji oraz ich archiwizowania.

Uwagi dotyczące np. ewentualnych alergii na materiały, itp…………………………………………..

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 6.
2 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów teatralnych „Lato w Teatrze Bagatela 2017”
3) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
_____ __________________________
Data Podpis Uczestnika Pełnoletniego
lub
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego